Antall besøkende: 240141

02.02.2018

Fra Jaktutvalget


På grunn av faren for smitte av CWD er det et generelt forbud mot foring av hjortevilt. Det er nå store snømengder på Østlandet, og Mattilsynet har åpnet for nødforing av rådyr etter søknad. Igangsatt foring forutsettes gjennomført fram til at dyra finner tilstrekkelig med mat i marka utpå våren. Forutsetningen er at slik foring skjer under organiserte forhold i regi av lokal viltforvaltning, og at observasjoner av dyr som viser avvikende adferd blir rapportert. Foringsplassene må kartfestes eller angis med UTM-koordinater (GPS). Foringsplassene må også lokaliseres slik i forhold til vegnettet at de skaper minst mulig trafikkfarlige situasjoner. Eventuelle grunneiere eller andre interesserte som på frivillig basis ønsker å fore rådyr på de foran nevnte betingelser bes snarest melde seg til leder i jaktutvalget FVU Jostein Synstrud, mobil 913 71 723 eller e-post jsynstrud@hotmail.com