Fugle og dyrelivet i vest

Ordner seg til


Fåberg vestside har et rikt fugle-og dyreliv. I de store myrene og våtmarkene på Klopphorn, Godåsmyrene og myrområdene rundt Hesttjinnet på Kinnkjølen finner vi mange  av de kjente endene og vadefuglene våre.

Det dukker også opp fugler som tidligere har vært sjeldne gjester, som f eks horndykkeren, som ny hekkende art i Fåberg Vestfjell.
Arter som myrhauk og  fiskeørn er observert flere ganger, og til og med havørna har gjestet området vårt.


 Horndykkeren ordner seg til ei ny rugeøkt


Haukugla var før en sjelden fugl å se i våre fjelltrakter, men nå er den ikke så uvanlig å få øye på lenger. Den er dagaktiv så derfor er den lettere å se enn de uglene som bare viser seg fram nattestid eller i skumringen.
Den har som andre ugler en lydløs flukt som  gjør at byttedyra ikke hører den kommer seilende. Navnet har den nok fordi den ligner en hauk med det strenge utrykket og det spraglete brystet.


Bildet av denne haukugla er tatt i Svartdalen i 2006


Rype i vinterland

Det er en rik bestand av skogsfugl selv om den varierer en del fra år til år, spesielt orrfugl har det vært mye av noen år. En skvetter av og til av en tiur også der den kaver seg til værs i tett granskog.

Rype er det både i skogene og på snaufjellet. Det kan år om annet sees store kull på myrene nord i fjellet. Det er lirypa som hekker i vårt fjellområde, den noe mindre fjellrypa holder seg helst i høyereliggende fjellstrøk med steinete terreng. Fjellrypa i sommerdrakt ligner da også en stein med sin gråspraglete fjærdrakt. Sommerdrakta til lirypa er mer brunaktig.


Av dyreliv finnes de mest vanlige artene i norsk fauna også her hos oss. Beveren har igjen gjort sitt inntog etter mange års fravær. Den har etablert seg i flere vassdrag, og til og med overvintret i et lite skogstjern ikke langt fra folk. Av rovdyr har vi nok fast bestand bare av de minste, med unntak av gaupa. Den må sies å ha mer eller mindre fast tilhold i våre brattlendte områder på vestsida.


Ungdyr på tur gjennom skogen

Vi har tidvis besøk av de store også; bjørn, ulv og jerv er det sikre observasjoner på flere ganger de siste åra.Av hjortedyra er elgen i flertall, men så veldig mye stedegen elg har vi nok ikke, det er helst under høst og vårtrekket at den sees ofte.Hjort blir det mer og mer av, men det er sky skapning som helst ikke viser seg fram i tide og utide.


Denne kua er snart to år gammel og er ute på en lett joggetur gjennom skogen

Samler varme fra sola. Familieidyll?

Hoggormen hører også med i vår fauna. Den er ganske fasinerende, men for de fleste også litt skremmende.

Et nyttedyr som er fredet, og i de fleste tilfeller stikker den av før du får se den.
Den er ikke aggresiv før den føler seg truet.

Hoggormen er et vekselvarmt dyr, derfor må den "samle" solvarme slik som disse to på bildet gjør.

Rådyr


Rådyra har vært fredet et par år på vestsida nå, og det er håp om at stammen klarer å ta seg opp ved at de har fått være i fred. Høsten 2008 åpnes det igjen for jakt på rådyr.

I snørike vintre er det viktig at rådyra fores på faste plasser, og at de får være i fred. Hvis en først har begynt å fore må en forsette  ut hele vinteren.