"Skog" av Jan Jørstad


Skog
er et mangslungent begrep som omfatter et vidt spekter av plantesamfunn, fra de tropiske regnskogers frodige mangfoldighet til de nordlige skogers tilsynelatende artsfattige ensformighet. Ethvert naturlig skogssamfunn representerer imidlertid en verdi som knapt kan overvurderes, og det utnytter vekstfaktorene i et område tilnærmet optimalt.


I Fåbergs fjell- og kjølområder dominerer granskogen, mens bjørka må sies å være en god nummer to. Her finner vi både vanlig bjørk, fjellbjørk og dvergbjørk. Fjellbjørka kjennetegnes ved sin krokete stamme, noe mørke bark og læraktige blad. Dvergbjørka, som bare rager 30-100 cm over bakken, må karakteriseres som en buske eller ris.

Bjørkeskogbeltet omfatter bjørkeskogen ovenfor barskoggrensa. Dette er for øvrig et skandinavisk særtrekk, da det er det eneste område i verden hvor en har et lauvskogbelte ovenfor barskogen.


Rogn
finnes i Fåberg Vestfjell og synes å være i framgang . Rogn er sammen med bjørk og osp blant de trærne som går lengst ut mot havet og lengst opp i fjellskogen.

Gråor kan også påtreffes i høgereliggende områder. Alm finnes opptil 650 meter på Fåberg vestside.

Einer og vier kan nå opp til trehøgde i låglandet, men finnes som busker i fjellet. Disse to artene når omtrentlig like høgt, ca 1700 m.o.h.

Furu finnes bare spredt og sparsomt i vårt område. Noen av disse er utvalgte ”beitefuruer” for tiur og røy. Store enkeltstående furuer kalles toll. 


Gamle stående døde bartrær kalles gadd,  og liggende trestammer med død ved kalles læger.  
"Tåkebelteskog" er en betegnelse som brukes om tett eller kompakt skog med et stabilt og fuktig skogsklima, eller "humid klima" som det heter med et finere ord. Slik granskog har som regel rikelig med skjegglav og huser også ofte huldrestry, som er særlig avhengig av "riktig" luftfuktighet. Dette klimaet påvirker selvfølgelig også andre arter enn gran. Finnes mye slik skog på Fåberg vestside og ellers på vestsida av Mjøsa.Søylegran

Det finnes mange arter av gran, her ei såkalt søylegran fotografert i Fryjordslia.